AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Jalkapalloliiga ry, Fotbollsligan rf (jäljempänä "Veikkausliiga" tai "Rekisterinpitäjä")

Y-tunnus: 0834592–7

Osoite: Urheilukatu 5, 00250 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@veikkausliiga.com

2.Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Veikkausliiga käsittelee sidosryhmiensä yhteyshenkilöiden, Veikkausliigassa pelaavien pelaajien sekä verkkosivustollansa vierailevien käyttäjien henkilötietoja.

3.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Veikkausliiga käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

- liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen

- laskutus

- tilastointi sekä ottelu- ja pelaajatilastojen julkaiseminen

- verkkosivuston (veikkausliiga.com) toiminnan varmistaminen ja kehittäminen sekä kävijöiden ja sivujen toiminnan analysointi ja mainonnan kohdentaminen

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, kun kyse on:

- liiketoiminnan harjoittamisesta ja kehittämisestä (oikeutettuna etuna liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen)

- verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden käytöstä (oikeutettuna etuna viestin välittäminen viestintäverkossa ja tietoturvan varmistaminen)

Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, kun kyse on kirjanpitoaineistoon sisältyvien tietojen käsittelystä (kirjanpitolaki, 1336/1997)

- rekisteröidyn suostumus, kun kyse on ei-välttämättömien evästeiden käytöstä

- tietosuojalain (1050/2018) 27 §:n poikkeus koskien henkilötietojen käsittelyä journalistisia tarkoituksia varten, kun kyse on tilastoinnista sekä ottelu- ja pelaajatilastojen julkaisemisesta

4.Käsiteltävät henkilötiedot sekä niiden lähteet

Veikkausliiga käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä:

- nimi ja (työ)yhteystiedot

- edustettu organisaatio sekä asema edustetussa organisaatiossa

- ottelu- ja pelaajatilastotiedot (kuten nimi, ikä, pituus ja paino)

- verkkosivustolla käytettävien evästeiden keräämät tiedot, kuten tieto vierailun ajankohdasta

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus.

Yhteyshenkilöiden henkilötiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta. Henkilötietoja saatetaan lisäksi kerätä myös julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivustoilta ja uutispalveluista, sekä niitä voidaan saada viranomaisilta ja yhteystietopalveluiden tarjoajilta.

Ottelu- ja pelaajatilastotiedot saadaan Suomen Palloliitto ry:n ylläpitämän tulospalvelun kautta.

Lisäksi henkilötietoja kerätään Veikkausliigan verkkosivuston evästeiden kautta.

5.Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Veikkausliigan puolesta tämän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi kirjanpitäjä ja ohjelmistojen palveluntarjoajat. Veikkausliiga edellyttää, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää niille luovutettuja henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

6.Henkilötietojen siirtäminen eu:n/eta:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jotkin Veikkausliigan henkilötietojen käsittelyyn käyttämistä henkilötietojen käsittelijöistä tai näiden käyttämistä alikäsittelijöistä voivat kuitenkin olla sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojan tasosta huolehditaan varmistamalla, että Euroopan komissio on antanut kohdemaasta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (ns. vastaavuuspäätös), tai esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

7.Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten:

Liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen: Sidosryhmien yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään yhteistyön tai muun vuorovaikutuksen jatkuessa

Kirjanpito: Kirjanpitolain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee

Ottelu- ja pelaajatiedot: tietosuojalain 27 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan poikkeusperusteiden nojalla tietoja säilytetään rajattomasti

Evästeet: Evästeiden keräämiä henkilötietoja säilytetään evästebannerissa ilmoitetun mukaisesti

8.Rekisteröityjen oikeudet

8.1.Yleistä

Rekisteröity voi käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään edellä kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidylle ilmoitetaan pyynnön nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös, mikäli pyyntöä ei jostain syystä toteutettaisi.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään rekisteröidyltä lisätietoja, jotta rekisteröity voidaan tunnistaa riittävällä tavalla.

8.2.Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja sekä pyytää Rekisterinpitäjältä tietoja hänestä kerätyistä henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista.

8.3.Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisteröidyn henkilötietoja, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

8.4.Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää Rekisterinpitäjältä itseänsä koskevien henkilötietojen poistamista tietosuoja-asetuksessa säädetyin perustein, esimerkiksi, mikäli henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niihin käsittelytarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa henkilötietoja, mikäli niiden säilyttäminen on Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

8.5.Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona Rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden.

8.6.Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin Rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei Rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet.

8.7.Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Evästeiden käyttöön annetun suostumuksen voi peruuttaa verkkosivuilta löytyvästä evästebannerista.

8.8.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia riittävällä tavalla. Ilmoituksen Suomen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

9.Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tietosuojaselostetta päivitetään suoritetun henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.

Rekisteröidyille ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sähköpostitse.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 26.3.2024.


TIETOSUOJASELOSTE: ASIAKASTIETOALUSTA

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Jalkapalloliiga ry, Fotbollsligan rf (jäljempänä "Veikkausliiga" tai "rekisterinpitäjä")

Y-tunnus: 0834592–7

Osoite: Urheilukatu 5, 00250 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@veikkausliiga.com

2. YLEISTÄ

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja käyttämällään asiakastietoalustalla.

Asiakastietoalustan näkymä on porrastettu siten, että Veikkausliigan jäsenseurat käsittelevät omien asiakkaittensa henkilötietoja, ja Veikkausliigalla on näkymä kaikkien jäsenseurojen asiakkaitten henkilötietoihin. Rekisteröidyn antamalla suostumuksella Veikkausliiga voi käsitellä henkilötietoja tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

Sekä Veikkausliiga että jäsenseurat toimivat rekisterinpitäjinä suhteessa käsittelemiinsä henkilötietoihin.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen ylläpito
 • palveluiden kehittäminen
 • asiakassegmenttien ja profiilien muodostaminen
 • uutiskirjeiden toimittaminen
 • suoramarkkinoinnin kohdentaminen ja toimittaminen
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus.

  Rekisteröityyn voidaan tämän asiakassegmenttiin sekä muihin vapaaehtoisesti annettuihin, kiinnostuksen kohteita koskeviin tietoihin perustuvan profiloinnin kautta kohdistaa kohdennettua suoramarkkinointia.

  Henkilötiedoista voidaan laatia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja. Yksittäisiä henkilöitä ei kuitenkaan ole mahdollista tunnistaa tällaisista tietoaineistoista.

  4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT SEKÄ NIIDEN LÄHTEET

  Asiakastietoalustalla käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • nimi ja yhteystiedot
 • asiakassegmentti
 • lippujen sekä mahdollisten muiden tuotteiden ja/tai palveluiden ostohistoria
 • kiinnostuksen kohteita koskevat tiedot
 • mahdolliset muut rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat tiedot, kuten ikä
 • tieto uutiskirjeen tilaamisesta
 • suoramarkkinointisuostumus
 • Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi lippujen oston tai uutiskirjetilausten yhteydessä. Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus.

  5. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

  Henkilötietojen käsittelyssä käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tämän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällainen henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi asiakastietojärjestelmän alustan palveluntarjoaja. Rekisterinpitäjä edellyttää, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää luovutettuja henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

  Henkilötietoihin perustuvia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja voidaan luovuttaa Veikkausliigan ja sen jäsenseurojen yhteystyökumppaneille. Yksittäisiä rekisteröityjä ei ole mahdollista tunnistaa tällaisista tietoaineistoista.

  6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE

  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Jotkin käytetyistä henkilötietojen käsittelijöistä tai näiden alikäsittelijöistä voivat olla sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojan tasosta huolehditaan varmistamalla, että Euroopan komissio on antanut kohdemaasta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (ns. vastaavuuspäätös), tai esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

  7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

  Rekisteröidyn perustietoja (nimi, yhteystiedot, asiakassegmentti, kiinnostuksen kohteet, mahdolliset muut rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat tiedot) sekä uutiskirjetilauksia ja suoramarkkinointisuostumuksia koskevia tietoja säilytetään suostumusten ja tilausten ollessa voimassa.

  Ostohistoriaa koskevia tietoja säilytetään kuluvan vuoden ja enintään sitä seuraavan kymmenen (10) vuoden ajan. Ostohistoriaa koskevia tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää anonymisoidussa muodossa osana koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja. Yksittäisiä rekisteröityjä ei ole mahdollista tunnistaa tällaisista tietoaineistoista.

  8. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

  8.1. Yleistä

  Rekisteröity voi käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään edellä kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

  Rekisteröidylle ilmoitetaan pyynnön nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös, mikäli pyyntöä ei jostain syystä toteutettaisi.

  Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

  Rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään rekisteröidyltä lisätietoja, jotta rekisteröity voidaan tunnistaa riittävällä tavalla.

  8.2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, sekä pyytää rekisterinpitäjältä tietoja hänestä kerätyistä henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista.

  8.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisteröidyn henkilötietoja, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

  8.4. Oikeus tietojen poistamiseen

  Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä itseänsä koskevien henkilötietojen poistamista tietosuoja-asetuksessa säädetyin perustein, esimerkiksi, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

  8.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden.

  8.6. Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen

  Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksen. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään sekä uutiskirjeisiin sisältyvän linkin kautta.

  8.7. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Rekisteröity voi tietyin, tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan rekisteröidylle sellaiset tätä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on rekisterinpitäjälle toimittanut, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle.

  8.8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröity voi tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia riittävällä tavalla. Ilmoituksen Suomen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

  9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

  Tietosuojaselostetta päivitetään suoritetun henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.

  Rekisteröidyille ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sähköpostitse.

  Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 26.3.2024.