AC Oulu FC Haka FC Honka FC Inter FC Lahti HJK IFK Mariehamn Ilves KTP KuPS SJK VPS

Pelaajalistat Liigacup 2022

Liigacupiin 2022 ilmoitetut pelaajat - listat päivittyvät kilpailun edetessä.

AC Oulu

Juhani Pennanen
Miika Koskela
Sandro Embalo
Joel Europaeus
Rafael Floro
Samu Alanko Zarta
Mostagh Yaghoubi
Michael Lopez
Dennis Salanovic
Rafinha
Calum Ward
Joona Lohela
Niklas Jokelainen
Jere Kallinen
Riku Selander
Magnus Breitenmoser
Lasse Ikonen
Onni Suutari
Otso Liimatta
Aapo Heikkilä
Marius Könkkölä
Noah Pallas
Armend Kabashi

FC Haka

Mika Hilander
Aatu Hakala
Kalle Kohonen
Felix Lehtinen
Vigori Gbe
Niklas Friberg
Eero-Matti Auvinen
Luiyi De Lucas
Atte Sihvonen
Oliver Whyte
Donaldo Acka
Stavros Zarokostas
Logan Rogerson
Jesse Huhtala
Tino Purme
Oiva Laaksonen
Janne-Pekka Laine
Seth Saarinen
Elias Collin
Henri Malundama
Topias Listo
Salomo Ojala
Thomas Saarinen
Miro Salminen
Konsta Mervelä
Anthony Herbert
Lee Erwin

FC Honka

Maksim Rudakov
Henri Aalto
Jerry Voutilainen
Jonas Levänen
Kevin Jansen
Aleksandar Katanic
Lucas Kaufmann
Florian Krebs
Roope Paunio
Niilo Saarikivi
Edmund Arko-Mensah
Konsta Rasimus
Rui Modesto
Agon Sadiku
Saku Heiskanen
Matias Rale
Ville Koski
Pauli Katajamäki
Aldair Hernandez
Nasiru Banahene
Mathias Ahlblad
Mohammed Adams
Duarte Tammilehto
Otso Koskinen
Idrissa Camara
Benjamin Heikkinen
Daniel Heikkinen
Aleksi Jännes
Kalle Kuisma
Antti Könönen
Lauri Laine
Theo Olives
Chris Ottia
Asla Peltola
Roope Pyyskänen
Amos Ramström
Nico Serjala
Aleksi Tanninen
Aapo Venermo
Hannes Woivalin
Elias Äijälä

FC Inter

Walter Viitala
Jussi Niska
Juuso Hämäläinen
Noah Nurmi
Roger Bonet "Ruxi"
Matias Ojala
Benjamin Källman
Matias Riikonen
Joonas Lepistö
Elias Mastokangas
Tommi Jyry
Markus Arsalo
Aleksi Paananen
Juho Hyvärinen
Matias Tamminen
Luka Kuittinen
Mohammed Bakkar
Ryan Mahuta
Rodrigo Arciero
Jasper Yrjas
Jan Heinonen
Roope Kantola
Gentrit Kovaqi (testipel.)
Kristian Palanen
Otto Lehtisalo
Valentin Purosalo
Leevi Liikanen
Milo-Ilmari Kallio
Valtteri Inkeroinen
Rick Ketting
Petteri Forsell (testipelaaja)
David Haro Iniesta (testipelaaja)
Tino Kangasaho

FC Lahti

Charles Geoffrey Chinedu
Arttu Heinonen
Loorents Hertsi
Lassi Järvenpää
Macoumba Kandji
Matti Klinga
Daniel Koskipalo
Pyry Lampinen
Anton Munukka
Teemu Penninkangas
Antonio Reguero
Arlind Sejdiu
Joona Tiainen
Mikko Viitikko
Eemeli Virta
Altin Zeqiri
Samuel Pasanen
Eduards Emsis
Hysen Memolla
Berat Köse
Christofi Martinos
Juho Pirttijoki
Onuray Köse
Lirinis Haziri
Ville Jokela

HIFK

Martti Puolakainen
Felix Ferahyan
Macario Hing-Glover
Tino Palmasto
Jesse Nikki
Daan Klinkenberg
Felipe Saez Carillo
Mosawer Ahadi
Fortuna Namputu
Maximus Tainio
Eetu Puro
Sergei Eremenko
Aatu Kujanpää
Jusif Ali
Didis Lutumba-Pitah
André Farinha
Omar Adawi
Sakari Mattila
Jani Bäckman
Roberto Sávio
Beto Pimparel
Ramilson Almeida Da Silva
Michael John
Emmanuel Ani Ifeanyi
Abiodun Dansu Sunday

HJK

Conor Hazard
Janne Saksela
Joona Toivio
Arttu Hoskonen
Jari Tavares Silva
Santeri Hostikka
Riku Riski
Roope Riski
Jakob Tånnander
Patrik Raitanen
Matti Peltola
Miro Tenho
Valtteri Moren
Manuel Martic
Casper Terho
Murilo Henrique de Araujo Santos
Santeri Väänänen
Jukka Raitala
Pyry Soiri
David Browne
Kevin Kouassivi-Benissan
Miska Ylitolva
Anthony Olusanya
Atomu Tanaka
Fabian Serrarens
Johannes Yli-Kokko
Matias Niemelä
Pyry Hannola
Jaaso Jantunen
Aleksi Partanen
Michael Boamah
Taavi Arminen
Johan Lietsa
Haruna Aboubakar (testipel.)
Oscar Häggström
Kailash Bhandari
Viggo Blumme
Niilo Kujasalo
Anton Aaltonen
Luigi Moraes
Otto Hannula
Matias Ritari
Kaius Harden
Daniel Rökman
Carlos Erikson
Ricardo Cardoso
Dylan Hayes (testipel.)
Tiago Mumu (testipel.)

IFK Mariehamn

Yann Fillion
Timi Lahti
Baba Mensah
Riku Sjöroos
Alvaro Ngamba
Cledson Carvalho Da Silva "Dé"
Vahid Hambo
Jean-Christophe Coubronne
Joakim Latonen
Melvin Kahnberg
Yanga Baliso
Robin Sid
Eero Tamminen
Mikko Sumusalo
Johan Sundman
Oscar Wiklöf
Jiri Nissinen
Otto Hautamo
Phil Ngulube
Elmo Henriksson
Johan Mkhwanazi
Luis Felipe Queiroz Dos Santos
Michael Fonsell
Elia Hagström
Jimmi Bruhn
Arvid Lundberg
Mohammed Abubakari

Ilves

Rasmus Leislahti
Tuomas Ollila
Patrick Loa Loa
Kalle Katz
Doni Arifi
Petteri Pennanen
Ilari Mettälä
Momodou Sarr
Eetu Huuhtanen
Tuure Siira
Teemu Jäntti
Mikael Almen
Tatu Miettunen
Luc Landry Tabi Manga
Elie Sou (testipel.)
Elisee Sou (testipel.)
Alex Ciriaco
Badreddine Bushara
Aapo Mäenpää
Noel Hasa
Leo Kyllönen
Linus Rönnberg
Oiva Jukkola
Yusif Daouda Moussa
Eric Oteng
Jorn Vancamp
Kai Meriluoto

KuPS

Otso Virtanen
Paulo Ricardo
Diogo Tomas
Felipe Aspegren
Saku Savolainen
Joona Veteli
Sebastian Dahlström
Tim Väyrynen
Janis Ikaunieks
Hemmo Riihimäki
Anton Popovich
Henry Uzochukwu
Samuli Miettinen
Iiro Järvinen
Juho Pirttijoki
Gabriel Bispo
Fabio Schneider
Johannes Kreidl
Henri Toivomäki
Daniel Carrillo
Clinton Antwi
Axel Vidjeskog
Santeri Haarala
Taneli Hämäläinen
Otto Ruoppi
Elias Salminen
Tony Miettinen
Eelis Varis (testipel.)
Niklas Orjala (testipel.)
Elias Puustinen (testipel.)
Tuomas Pippola
Okko Nenonen
Eemil Räsänen
Samu Koistinen
Paulus Tuomainen
Lauri Sahinmaa
Taneli Heiskanen (testipel.)
Eelis Varis (testipel.)
Usman Mamadou Simbakoli (testipel.)

SJK

Markus Uusitalo
Tuomas Pöyhönen
Vertti Hänninen
Jake Dunwoody
Tuomas Koivisto
Matej Hradecky
Tuomas Kaukua
Martti Haukioja
Jake Jervis
Jude Arthur
Denis Oliinyk
Serge Atakayi
Jesse Öst
Mehmet Hetemaj
Daniel Håkans
Jeremiah Streng
Christhian Valencia
Matias Vainionpää
Niko Markkula
Rafal Wolsztynski
Ville Tikkanen
Josepablo Monreal
Pablo Andrade
Nooa Laine
Kingsley Ofori
Tuomas Pöyhönen (testipel.)
Alfie Bates

VPS

Teppo Marttinen
Oskari Forsman
Antti Latva-Kivistö
Mikko Pitkänen
Juhani Pikkarainen
Miika Niemi
Jesper Engström
Kareem Moses
Gabriel Sillanpää
Josep Nuorela
Arttu Nuutinen
Samuel Lindeman
Sebastian Strandvall
Aleksi Pahkasalo
Antonio Almen
Samba Sillah
Joonas Vahtera
Steven Morrissey
Kalle Multanen
Riku Jääskä
Roni Hudd
Lauri Ketola
Samuel Mantila
Valtteri Lehtonen
Akon Kuek
Gustaf Backaliden
Antti-Ville Räisänen
Tyler Reid (testipel.)